Nederlands

Christelijke Leven Serie

Het Werk dat de Heilige Geest doet om ons naar de hele Waarheid te leiden


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


Jezus vroeg de Vader om ons nog een Helper te sturen. Jezus noemde de Helper de Geest van Waarheid en de Heilige Geest. Jezus zei dat als hij wegging, de Geest van Waarheid kon komen en dit was beter voor ons dan als Jezus zou blijven. In de Schrift staat niet dat Jezus de Vader vroeg om ons enige andere hulp te geven die vergelijkbaar is met de Geest van Waarheid. Dit impliceert dat Jezus inzag dat onze grootste behoefte was aan een gids in de Waarheid.

Effectief Gebed


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


Toen de discipelen Jezus vroegen om hun te leren bidden, droeg hij hen op te bidden dat de wil van de Vader op aarde zou geschieden. Als we door de Schrift bladeren, ontdekken we dat onze gebeden een belangrijke manier zijn waarop God ervoor zorgt dat zijn wil op aarde wordt gedaan. Effectief Gebed bevat materiaal over de aard van het geloof, hoe we ons geloof laten groeien en hoe we het in gebed toepassen. Het bevat ook materiaal over het toepassen van de kracht van het Woord van God in gebed en wat er gebeurt als we bidden.

Opgehouden van zonde: Levend om Gods wil te doen


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


In zijn eerste brief verklaart Petrus dat Jezus onze zonden in zijn lichaam droeg, zodat we van de zonde kunnen ophouden en voor rechtschapenheid kunnen leven. Hij volgde dat door te zeggen dat sommige mensen opgehouden van zonde hadden.

Hij droeg zelf onze zonden in zijn lichaam aan de boom, opdat we ophouden met zondigen en leven voor rechtschapenheid. (1 Petrus 2:24)

Aangezien daarom Christus in het vlees leed, bewapent u zich met dezelfde manier van denken, want wie in het vlees heeft geleden, heeft opgehouden van zonde, om voor de rest van de tijd in het vlees te leven, niet langer voor verdorven menselijke verlangens maar voor de wil van God. (1 Petrus 4: 1-2)

Peter zegt dat er mensen waren die opgehouden van zonde hadden. Bovendien vertelt hij hoe ze mensen werden die opgehouden van zonde hadden: ze leden in het vlees. Hij geeft ons ook een glimp van hoe zulke mensen leefden: niet langer beheerst door corrupte verlangens, maar door Gods wil.

Geestelijke Oorlogsvoering: Zaaiend


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


We worstelen tegen de spirituele krachten van het kwaad. Dit omvat iedereen: man, vrouw en kind. Dit zijn niet alleen gelovigen. Het omvat mensen die geen gelovigen zijn en geen gelovigen worden.

We hebben een aanzienlijk nadeel om een spirituele oorlog te voeren tegen een spirituele vijand. We stemmen ons leven meestal af op wat we waarnemen via onze fysieke zintuigen. Onze fysieke zintuigen zijn nutteloos in een spirituele oorlog.

Jezus, het Woord van God en de Geest van Waarheid openbaren ons de geestelijke oorlog. Ze vertellen ons hoe de vijand tegen ons vecht en hoe we hem kunnen weerstaan ​​en overwinnen. Hun onderwijs is essentieel om ons te helpen de geestelijke oorlog te winnen en het pad te bewandelen dat naar het leven leidt.

We maken deel uit van deze oorlog. Geestelijke Oorlogsvoering: Zaaiend gaat in op de details van Gods leer over het zaaiaspect van spirituele oorlog. Deze details zullen ons helpen ons leven af te stemmen op het zaaien van Zijn Woord door God in ons hart. Ze zullen ons ook helpen ons leven op één lijn te brengen met het weerstaan van Satans zaaiing van zijn zaad in ons hart en zijn aanvallen op het Woord dat God in ons hart zaait.

De waarheid over eeuwig leven


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


De kwestie van het eeuwige leven - waar en hoe we de eeuwigheid zullen doorbrengen - is de meest consequente kwestie die we in het leven zullen tegenkomen. Het verschil in de gevolgen voor ons, als we het eeuwige leven ontvangen of het niet ontvangen, zijn zo extreem als ze maar kunnen zijn. Bovendien zullen we voor altijd met de gevolgen moeten leven.

Jezus vertelt ons dat het moeilijk is om het eeuwige leven binnen te gaan: velen zullen proberen binnen te gaan en zullen dat niet kunnen.

Probeer door de smalle deur naar binnen te gaan. Velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te komen en zullen niet in staat zijn. (Lucas 13:24) 

De kosten van het niet binnengaan in het eeuwige leven zijn zo hoog dat we onzinnig zouden zijn om De waarheid over eeuwig leven niet met evenredige ijver te zoeken. De waarheid over eeuwig leven is geschreven om te helpen bij die zoektocht. 

Ga de weg u moeten gaan


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


God zegt dat als we een kind opleiden in de manier waarop het zou moeten gaan, zelfs als ze oud zijn, ze er niet van zullen afwijken.

Train een kind zoals het zou moeten gaan; zelfs als hij oud is, zal hij er niet van afwijken (Spreuken 22: 6)

Velen van ons met kinderen zochten de zegen van die belofte en voedden kinderen op zoals we dachten dat ze zouden moeten gaan. Meestal was dat om de dingen te doen waarvan we dachten dat ze goed voor ons hadden gewerkt en om te voorkomen dat we de dingen deden waarvan we dachten dat ze problemen hadden veroorzaakt voor ons of degenen om ons heen. En sommige van onze kinderen groeiden op en bleven op het pad waarvoor we ze hadden opgeleid: ze deden de dingen waarvan we dachten dat ze goed waren en vermeden de dingen waarvan we dachten dat ze slecht waren.

Hoevelen van ons dachten echter God te zoeken en onze kinderen te leren te gaan zoals hij zegt dat ze zouden moeten gaan? Om zichzelf dagelijks aan God te onderwerpen en hem te vragen hen te laten zien wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen, wat ze moeten zijn en hoe ze moeten worden, om hun stappen te leiden en te ordenen?

Ga de weg u moeten gaan is geschreven voor ouders die hun kinderen willen trainen op de manier die God zegt dat ze moeten gaan. Het is geschreven voor degenen die anderen kunnen adviseren over de weg die ze moeten gaan. Ten slotte is het geschreven voor iedereen die probeert te gaan zoals hij of zij zou moeten gaan en de persoon te zijn die ze zouden moeten zijn.

Bereid je voor op het einde van het tijdperk


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


God is koning, rechter en verlosser van hemel en aarde.


Als koning is Gods voornaamste doel de volledige en eeuwige hereniging van zijn koninkrijk. De hereniging van zijn koninkrijk zal komen wanneer hij zijn vijanden heeft vernietigd: Satan en alle mensen die op één lijn met hem stonden. In Mattheüs 13: 24-50 zegt Jezus dat de mensen die in lijn zijn met Satan zullen worden vernietigd aan het einde van het tijdperk waarin we leven. De mensen die rechtvaardig zijn – die zijn wat ze moeten zijn en doen wat ze moeten doen – zullen het volgende tijdperk ingaan. De mensen die onrechtvaardig zijn – die niet zijn wat ze moeten zijn en niet doen wat ze moeten doen – zullen het volgende tijdperk niet ingaan. Het pad dat ze volgen, eindigt in de dood.


Als rechter moet God doen wat rechtvaardig is (Genesis 18:25; 1 Petrus 2:23). Voor het einde van het tijdperk zal God ons testen en ons hart wegen om te bepalen of we rechtvaardig zijn. Aan het einde van het tijdperk zal God oordelen en bepalen wie het duizendjarige tijdperk van zijn koninkrijk mag binnengaan en wie moet worden vernietigd.


Als verlosser is het Gods doel om zoveel mogelijk mensen te redden. Voor het einde van het tijdperk zal God ons waarschuwen dat het einde nadert en ons oproepen om ons voor te bereiden. Gods tests helpen ons bij de voorbereiding en werken als tekenen om ons te waarschuwen dat we het einde van het tijdperk naderen. Dit zijn tekenen die we misschien lang vóór het beest, de valse profeet, enz. Zien, zodat we voorbereid kunnen zijn wanneer die dingen gebeuren.


Geestelijke Groei


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


Geestelijke groei is de verandering en groei van de geestelijke aard van ons wezen. Het gaat om geestelijke transformatie en groei naar volwassenheid en voltooiing.


Spirituele volwassenheid heeft twee belangrijke kenmerken: onderscheidingsvermogen en zelfbeheersing. Onderscheidingsvermogen is noodzakelijk voor zelfbeheersing.


Wanneer wij geestelijk volwassen zijn, zullen wij niet langer zuigelingen zijn die door bedrog worden heen en weer geslingerd.


En Hij heeft de apostelen gegeven, de profeten, de evangelisten, de herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, voor de opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God bereikt hebben, tot een volwassen mensheid, tot de maat van de volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zijn, die heen en weer geslingerd worden door de golven en meegesleept worden door elke wind van leer, door menselijke listigheid, door sluwheid in bedrieglijke plannen. (Efeziërs 4:11-14).


De volwassen mens heeft zijn zintuigen getraind om zowel goed als kwaad te onderscheiden.


Vast voedsel is voor de geestelijk rijpe mens, de mens die door voortdurend gebruik zijn zintuigen heeft getraind om goed van kwaad te onderscheiden. (Hebreeën 5:14).


Geestelijke groei houdt dus de transformatie in naar een nieuwe manier van onderscheiden en de rijping van die nieuwe manier.


Een geestelijk volwassen persoon heeft zelfbeheersing.


Indien iemand niet struikelt in hetgeen hij zegt, is hij een geestelijk rijp man, die ook in staat is zijn gehele lichaam in toom te houden. (Jakobus 3:2)


Geestelijke groei houdt dus ook de transformatie in naar een nieuwe manier om onszelf te beheersen en de rijping van die nieuwe manier.


Een geestelijk volwassen persoon heeft alle geestelijke eigenschappen die nodig zijn voor leven en godsvrucht. Geestelijke groei bestaat uit het toevoegen en rijpen van die eigenschappen.


Om geestelijk te groeien moeten we twee dingen doen. We moeten onze verbinding verbreken met de stroom van corruptie die onze corrupte geestelijke natuur in stand houdt en versterkt. We moeten een voortdurende, eeuwige verbinding vormen met de stroom van onkreukbaarheid die een nieuwe geestelijke natuur in ons zal vormen, ondersteunen en versterken.

De discipelen die we moeten maken en hoe we ze moeten maken


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


Jezus onderwees zijn discipelen, leidde hen in de waarheid en toonde hen wat zij moesten doen.

Toen Jezus opsteeg naar de hemel, vroeg hij de Vader de Heilige Geest te zenden om zijn plaats in te nemen: zijn discipelen te onderwijzen, hen te leiden in de waarheid, en hen te tonen wat zij moesten doen.

Het vertrek van de leraar is een kritiek moment in het leven van een discipel. Wie moeten zij volgen als de leraar weggaat? Het is ook een probleem voor hen die discipelen maken. Wie zijn de nieuwe discipelen om te volgen?

De Heilige Geest is God's oplossing voor het probleem van Jezus' vertrek. Discipelen moeten de Heilige Geest volgen en nieuwe discipelen maken die ook de Heilige Geest volgen.

Dit boek zal kijken naar

Het Goede Nieuws


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


Jezus zei tegen zijn leerlingen dat ze de Blijde Boodschap moesten verkondigen. Paulus zei dat het Goede Nieuws is hoe God mensen redt.

Wat is de Blijde Boodschap? Is ons begrip van de Blijde Boodschap nauwkeurig en volledig genoeg om redding te brengen voor onszelf en anderen?

Het Goede Nieuws begint wanneer Zacharia profeteert dat de beloofde zegen en het beloofde koninkrijk zijn gekomen. Zacharia's zoon, Johannes de Doper, zet deze boodschap voort.

Jezus vult de Blijde Boodschap aan. Hij onderwijst de Blijde Boodschap van het Woord en kondigt aan dat hij de beloofde goede herder is. Tegen het einde van zijn tijdelijke bediening onthult Jezus de komst van het beloofde nieuwe verbond en de uitstorting van de Geest.

Het Goede Nieuws is de boodschap dat God ons heeft verlost, ons heeft bevrijd uit de macht van onze vijanden, en ons een manier heeft gegeven om hem zonder angst te dienen in heiligheid en gerechtigheid. Het vertelt ons hoe God dit heeft gedaan en hoe wij ons leven moeten afstemmen op Gods bevrijding en zijn voorziening voor heiligheid en gerechtigheid.

Gods Goede Nieuws verkondigt bevrijding in het huidige tijdperk, van vernietiging wanneer God de goddelozen van de aarde veegt, en van eeuwige straf in het toekomstige tijdperk.

Christelijke Leven Serie

De Boekrol en Ruiters van het Boek Openbaring


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


God gaf Jezus een openbaring om zijn dienaren dingen te laten zien die moeten gebeuren. In de openbaring zien we een boekrol, geschreven aan de binnenkant en aan de buitenkant, verzegeld met zeven zegels. Als elk van de eerste vier zegels worden geopend zien we een ruiter.

Wat is de boekrol? Wie, of wat, zijn de ruiters? Hoe zullen we onderscheiden wat of wie ze zijn? Hoe weten we dat we het goed hebben gezien?

Vele anderen hebben geprobeerd om de boekrol en ruiters te identificeren. Dit boek zal niet proberen om elke identificatie die ze hebben gemaakt te weerleggen, noch alle mogelijke identificaties te bespreken. De aanpak is om aan te tonen dat het bewijs past bij een enkele boekrol en een enkele set ruiters. Als deze benadering succesvol is, dan zal het effectief alle andere boekrols en ruiters uitsluiten. Dit boek zal niet proberen om de boeg van de eerste ruiter en de groene kleur van de vierde ruiter te bespreken, omdat er te weinig informatie beschikbaar is om ze te onderscheiden.

De boekrol zal eerst worden geïdentificeerd met behulp van het bewijs met betrekking tot de boekrol. Dan zal elke ruiter worden geïdentificeerd met behulp van het bewijs met betrekking tot elke ruiter. De vraag over het correct onderscheiden wordt beantwoord door te laten zien hoe de ruiters passen in elkaar, de ruiters passen de boekrol, de boekrol en ruiters passen in het boek Openbaring en laten ons dingen zien die komen gaan.

Andere boeken

Door de geest geleide exegese


EPUB bestand: Downloaden

PDF bestand: Downloaden, Visie


Waarom is de Door de geest geleide exegese nuttig?


Omdat de Heilige Geest ons in de exegese naar de waarheid leidt op dezelfde manier als hij ons in alle waarheid leidt, is de Door de geest geleide exegese nuttig voor degenen die meer willen weten over hoe de Heilige Geest ons naar de waarheid leidt en wat we moeten doen om begeleid worden. De discussie en het voorbeeld in dit boek zijn een waardevolle aanvulling op Het Werk dat de Heilige Geest doet om ons naar de hele Waarheid te leiden.


Door de geest geleide exegese vertelt hoe de Heilige Geest ons leidt naar de waarheid en hoe onze rol wordt geleid in de context van exegese. Daarom is dit boek ook nuttig voor degenen die de hulp van de Heilige Geest zoeken in het proces van exegese.


Door de geest geleide exegese zal antwoorden bieden op de volgende vragen die door Dr. John W. Wyckoff in zijn boek Pneuma and Logos zijn gesteld: